Dokładnie i terminowo

DZWOŃ POD NUMER 605 690 502

INWENTARYZACJA BUDOWALANA


 • W oparciu o pomiary budynku lub mieszkania przygotowuję kompletną dokumentację obejmującą rysunki budynku (rzuty, przekroje, elewacje) i zestawienia powierzchni wraz z opisem technicznym , gotową do przedstawienia w celu:
  • Stwierdzenia samodzielności lokalu mieszkalnego – urząd miasta będzie wymagał przedstawienia inwentaryzacji przedmiotowego lokalu
  • Określenia podstawy podatku od nieruchomości – urząd będzie wymagał przedstawienia inwentaryzacji wraz z określeniem powierzchni użytkowej zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
  • Przygotowania projektu przebudowy, remontu lub termomodernizacji budynku
  • Wyceny nieruchomości
 • Wybrane dotychczasowe realizacje:
  • Inwentaryzacja budynków mieszkalnych dla Gminy Toszek
  • Inwentaryzacja budynków biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Gliwicach
  • Inwentaryzacja budynków biurowo-usługowych dla Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jakie zasady obowiązują przy obmiarze powierzchni i kubatury budynku?
W świetle obowiązujących przepisów obmiar powierzchni i kubatury może być wykonany według różnych praw i norm, nie obowiązuje bowiem jednolity i obowiązujący przepis.
Generalnie sposób pomiaru precyzują dwie normy:
Polska Norma PN-70/B-02365 "Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru.", która obowiązywała do 1999 roku i została zastąpiona przez PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.". Jednakże ta ostatnia jest normą do dobrowolnego stosowania w zakresie obliczania powierzchni użytkowej. Dodatkowo w projektach rozbudowy i nadbudowy obiektu istniejącego należy stosować zasady przyjęte w pierwotnym projekcie budowlanym.

Jak mierzyć powierzchnię użytkową pomieszczeń ze skośnym dachem?
Pojęcie powierzchni użytkowej precyzują cztery różne ustawy:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych , Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawa o podatku od spadków i darowizn oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wszystkie nakazują przy zaliczaniu do powierzchni użytkowej lokalu ze skośnym dachem stosowanie następującej reguły: powierzchnię przy wysokości powyżej 2,20m zaliczamy do obliczeń w 100%, przy wysokości od 1,40 do 2,20m - w 50% a przy wysokości do 1,40m pomijamy.